UKNF ostrzega i przypomina o zasadach działalności giełd i kantorów kryptowalut w Polsce 

2023-01-30 / Tagi:

UKNF ostrzega i przypomina o zasadach działalności giełd i kantorów kryptowalut w Polsce 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat, w którym ostrzega o ryzykach i przypomina o zasadach działalności giełd i kantorów kryptowalut w Polsce. Ma to między innymi związek z niedawną aktywnością takich podmiotów, jak Binance Polska. 

Kantory i giełdy kryptowalut – licencja w Polsce 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat, który dotyczy aktywności takich podmiotów, jak giełdy i kantory wymiany walut wirtualnych, w tym m.in. podmiotu Binance Polska. UKNF wyjaśnia w nim na jakich zasadach działają tego typu platformy w Polsce. Urząd nawiązuje między innymi do tego w jaki sposób podmioty te w przestrzeni medialnej odnoszą się do „przestrzegania polskich standardów regulacyjnych dla dostawców usług w zakresie walut wirtualnych” i wyjaśnia, że Komisja Nadzoru Finansowego nie licencjonuje, nie rejestruje, ani nie nadzoruje giełd oraz kantorów kryptowalut. 

Komisja „nie zatwierdza” także tego rodzaju działalności, ani nie jest wyposażona w narzędzia umożliwiające pomoc osobom poszkodowanym w wyniku ewentualnego upadku giełdy kryptowalut. Co ważne, giełdy i kantory kryptowalut nie są obowiązane do wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawno-organizacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo  środków klientów. UKNF podkreśla, że giełdy i kantory kryptowalut w swojej podstawowej działalności nie zapewniają ochrony środków klientów przewidzianej np. dla banków czy instytucji płatniczych, m.in. przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli tych podmiotów oraz nie są wyłączone z masy upadłościowej. 

Nadzór KNF nad giełdami kryptowalut 

Jak możemy przeczytać, nadzór KNF nad niektórymi podmiotami prowadzącymi giełdy czy kantory kryptowalut może być sprawowany jedynie w przypadku świadczenia przez te podmioty usług płatniczych, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. To jednak każdorazowo wiąże się z obowiązkiem uzyskania stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako krajowa instytucja płatnicza albo wpis do rejestru małych instytucji płatniczych lub biur usług płatniczych. Wówczas nadzór KNF nad takim podmiotem jest sprawowany, ale jedynie w obszarze świadczenia usług płatniczych. Natomiast obszar działalności jako giełda lub kantor kryptowalut nie podlega nadzorowi KNF. 

Brak regulacji prawnych 

Niestety w Polsce, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej, nie ma w tej chwili regulacji działalności dostawców usług wymiany walut wirtualnych (tzw. Crypto Assets Service Providers, CASP). Obowiązują jedynie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML). W związku z tym, że działalność CASP nie jest licencjonowana, nie podlega także tzw. notyfikacji, która umożliwia podmiotom nadzorowanym (np. bankom, krajowym instytucjom płatniczym) prowadzenie działalności nadzorowanej we wszystkich Państwach Członkowskich UE, na podstawie zezwolenia wydanego w jednym z tych krajów. Oznacza to, że w przypadku konieczności dochodzenia przez klientów tego typu platform roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń, organem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby danej giełdy lub kantoru. 

Co istotne, zgodnie z Ustawą AML, podmioty, które świadczą usługi w obszarze walut wirtualnych (wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, walutami wirtualnymi oraz walutami emitowanymi przez państwo oraz pośrednictwa w tym obszarze i prowadzenia rachunków), są instytucjami obowiązanymi, a podjęcie przez nie działalności wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zgodnie z przepisami Ustawy AML, w Polsce działalność w zakresie walut wirtualnych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru dla działalności w tym zakresie. Organem właściwym w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych jest Minister Finansów a informacje na ten temat są publikowane na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Warto dodać, że 29 września 2022 r. właśnie do tego rejestru została wpisana firma Binance Poland. 

UKNF wyjaśnił także, że w odniesieniu do informacji publikowanych przez Binance na temat „współpracy z polskimi organami regulacyjnymi” w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony klientów, nie prowadzi żadnych rozmów ze spółką, które dotyczyłyby do objęcia tego podmiotu nadzorem. 

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego 

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Nasi partnerzy

Binance
Binance

Binance to jedna z największych i najbardziej zaufanych giełd na świecie.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Kanga
Kanga

Kanga Exchange to popularny kantor oraz giełda kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Ledger
Ledger

Ledger to bezpieczny portfel fizyczny, na którym można przechowywać kryptowaluty.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Zonda
Zonda

Stwórz swoje portfolio inwestycyjne na tej giełdzie kryptowalut.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Coinbase
Coinbase

Coinbase to popularna giełda kryptowalut ze świetną aplikacją.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Crypto.com
Crypto.com

Najszybciej rosnąca na świecie aplikacja kryptowalutowa.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Bybit
Bybit

Popularna giełda z nowego centrum krypto świata - Dubaju.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

MEXC
MEXC

Giełda założona przez zespół czołowych ekspertów z Wall Street.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

Trezor
Trezor

Pierwszy zimny portfel sprzętowy do kryptowalut od Satoshi Labs.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

OKX
OKX

OKX obsługuje miliony użytkowników w ponad 100 krajach

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.

GATE.IO
GATE.IO

Giełda z wieloma mniej popularnymi aktywami, ma siedziby w USA.

Sprawdź!

Dowiedz się więcej.