Regulamin

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony TwójKurs.pl dostępnej pod adresem www.twojkurs.pl
 • Serwis udostępnia użytkownikom korzystanie w zakresie wynikającym z regulaminu.
 • Dodanie wpisu do Serwisu jest bezpłatne i odbywa się poprzez przez prawidłowe wypełnienie formularza, co oznacza pełną zgodę użytkownika na warunki regulowane poniższymi postanowieniami.
 • Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku, jednakże firma zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami bądź konserwacją serwisu. Serwis w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.
 • Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z Serwisu do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści.
 • Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z Serwisu osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji.
 • W przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu, albo powzięcia uzasadnionego przypuszczenia przez Serwis, iż użytkownik narusza lub planuje naruszenie niniejszych warunków, w szczególności poprzez wykorzystanie produktu, bądź jego części w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomocy przy wykonywaniu wolnego zawodu lub jakiejkolwiek działalności komercyjnej czy publicznej, firma zastrzega sobie możliwość zablokowania użytkownikowi dostępu do serwisu. Ponadto właściciel Serwisu może w takim przypadku dochodzić własnych roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw osób trzecich.
 • Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści użytkownika mające związek z korzystaniem z serwisu www.twojkurs.pl, a spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet.
 • Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania indywidualnych ograniczeń na dostęp do serwisu dla poszczególnych użytkowników bez podania przyczyny.
 • Fakt obecności wpisu / ogłoszenia w Serwisie oznacza zgodę jego właściciela na otrzymywanie niezamówionej korespondencji od właściciela Serwisu i w związku z tym nie zwalnia użytkownika Serwisu od ewentualnej odpowiedzialności karnej, przewidzianej w Art. 24 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. "antyspamowej") z późniejszymi zmianami (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Dz.U. Nr 144, poz. 1204 - tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 • Serwis nie bierze odpowiedzialności za treści wpisów oraz ich aktualność. Użytkownicy samodzielnie dodają ogłoszenia, a wszelkie transakcje, reklamacje i ustalenia odbywają się bezpośrednio między zainteresowanymi stronami, bez jakiegokolwiek udziału Serwisu
 • Umieszczając wpis w Serwisie www.twojkurs.pl użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
 • Wszelkie informacje zawarte w Serwisie www.twojkurs.pl są właśnością Serwisu i wszelkie ich przetwarzanie, kopiowanie i udostępniane jest zabronione.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
 • Użytkownik ma możliwość wykupienia pozycji w rankingu.

Usuwanie wizytówki z bazy

Jeżeli chcesz usunąć lub zmodyfikować swoją wizytówkę napisz na pomoc@twojkurs.pl